Mlečnost i muža koza


Stočarstvo, 31.01.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareMlečnost koza je od najvećeg značaja.Uslovljena je mogućnošću postizanja visoke dnevne proizvodnje i dužine laktacije,koja traje preko 300 dana i vrlo dugo se održava na istom nivou.

Muža može da počne odmah posle jarenja,isključujući prvih 7 dana kad se luči kolostrum (koji obavezno treba da posisa jarad).Koza postiže maksimalnu mlečnost u prvoj četvrtini laktacije,odnosno sa 15-75 dana po jarenju,zavisno od rase. Zato bi bilo korisno da se koze muzu i u tom periodu. Međutim,to je vreme kad sisa jarad,pa bi tada muža došla u obzir jedino pri ranom odlučivanju jaradi.Trajanje laktacije u koza je vrlo dugo.Na oko jedan i po mesec pre jarenja,zavisno od kondicije,koze treba postepeno zasušiti.

Za povećanje mlečnosti sem genetskih faktora,vrlo su značajni spoljni faktori a posebno:ishrana,nega,držanje,zdravstveno stanje,način muže,fiziološki faktori i dr.

Koza posebno negativno reaguje na loš smeštaj.U mračnim,neprovetrenim,vlažnim i promajnim prostorijama pri uznemiravanju i iznenadnim promenama,mlečnost naglo opada.

Na proizvodnju mleka,takođe utiče i način muže kao i broj dnevnih muža.Muža mora da se obavi što brže i potpunije,da bi se dobila veća količina mleka i mlečne masti a izbeglo oboljenje vimena kao posledica nepotpunog izmuzivanja. Procenjuje se da pri svakoj muži koza,oko 70% mleka stoji na raspolaganju muzaču.To je ono mleko koje se iz gornjeg dela vimena spustilo u velike kanale i cisternu vimena i koje se dalje kreće dejstvom sopstvene težine.Preostalih oko 30% mleka je u alveolama i velikom broju vrlo malih kanala u gornjem delu vimena.Ovo mleko može da se izmuze samo unutrašnjim podsticajem,a izaziva ga hormon oksitocin koji preko krvi dospeva u vime i šireći alveole i male kanale i omogućava spuštanje preostalih 30% mleka u velike kanale i cisternu vimena.Budući da se ovaj hormon razara za 2-3 minuta,to je vrlo važno da se muža obavi brzo i maksimalno iskoristi njegov efekat.Loš postupak sa kozom za vreme muže može da spreči lučenje oksitocina i izazove pojavu drugog hormona,adrenalina,koji proizvode nadbubrežne žlezde.Adrenalin sprečava dolazak oksitocina u vime ili neutralizuje njegovu funkciju na samom početku tako da preostalih 30% mleka nema mogućnosti da iz alveola i malih kanala stigne do sisnih kanala pa se kaže da koza "zadržava"mleko.

Odmah posle završene muže ponovo počinje aktivnost mlečne žlezde.Taj ritam se održava 16 časova,a potom se uporava.Zato je neophodno da se obavi muža u tom roku.Uobičajeno je da se koze muzu dva puta dnevno,ujutro i uveče.Praksa je pokazala da se u jutarnjoj muži dobije više mleka nego u večernjoj ali je manje masno.Popodnevnom mužom bi se stimulisala proizvodnja mleka i povećala za oko 10% u odnosu na obe dnevne muže.

Muža je vrlo važan ali težak i svakodnevno neophodan posao.Pre muže treba otkloniti sve loše uslove u prostorijama i osigurati mir kozama i to kako u slučaju ručne tako i s mašinskom mužom,nastojeći da se muža svake koze obavi što brže i što potpunije.

Muža koza se obavlja ručno ili mašinski.Ručna muža može biti pozadi ili sa strane,a svaka od njih ima svoje pristalice.Negativno im je što muža pozadi omogućava da balega dospe mleko a muža sa strane da koza udarom noge prospe sud s mlekom ili da rogom udari muzača.Ručna muža je najraširenija a kod nas još uvek jedina.U zemljama s mlečnim kozarstvom,sve se više koristi mašinska muža.Zamena ručne muže mašinskom uslovljena je sledećom faktorima:

a) veličinom stada,jer ne bi morala da dođe u obzir ako je stado manje od 40 koza
b) radnom snagom, jer nedostatak radne snage ili skupa radna snaga zahteva pojednostavljivanje posla i bolju organizaciju rada
c) uslovima rada,jer se primenom mašinske muže rad mnogo olakšava

Mašinska muža može da se primeni u svim predloženim sistemima gajenja,ukoliko odgajivač smatra da mu je potrebna a naročito u stadima sa većim brojem koza.Postoje dva velika tipa mašina za mužu koza.Osnovna im je razlika što se u jednom slučaju radi o linijskom a u drugom o rotacijonom sistemu koji se za koze pokazao bolji.U oba slučaja ima veći broj tipova.Kod ručne i mašinske muže,muža traje podjednako i zavisi od količine mleka,pa kod mlečnih koza traje dva do dva i po minuta,a kod slabo mlečnih jedan minut i manje.

Dipl.inž.Dragan Gunjak


Bookmark and Share

Pritke za baštu