Zdrava Srbija Instagram

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И ПОЉОПРИВРЕДА


Здрава Србија, 24.04.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Климатске промене ће вероватно утицати на пољопривреду широм света. Чешће несташице воде, екстремне временске непогоде, поплаве, померање вегетационе сезоне, све ово и те како ће утицати на пољопривредну производњу. Пољопривредници су увек морали да се боре са променљивим временом. Међутим, климатске промене довешће до трајних промена у температури и падавинама.

Утицај климатских промена на пољопривреду и производњу хране ће се разликовати од региона до региона. У неким местима, топлије температуре ће продужити вегетацију, док ће у осталим регионима више тешких суша повећати губитке усева. С тога, пољопривредници ће морати да се прилагоде новим условима климе.

Неке од мера адаптације на климатске промене у области пољопривреде су:

1. Развој еколошки прихватљиве пољопривредне производње

Пољопривредна производња зависи од природних екосистема и процеса у њима. Мерама заштите и очувања природних вредности могу се ублажити и неповољни климатски утицаји на локалним нивоима. Ту се пре свега мисли на подизање и очување високе вегетације уз пољопривредне површине, подизање ветрозаштитних појасева, очување влажних станишта и др


2. Развој система за наводњавање

Наводњавање ће свакако представљати један од кључних механизама за адаптацију с обзиром на то што се очекује да ће у многим крајевима доћи до смањења количина падавина и до пораста температуре.3. Повећање енергетске ефикасности у пољопривредној производњи

Сигурно је да ће трошкови за енергетске потребе у пољопривредној производњи (транспорт, обрада земљишта, грејање пластеника, наводњавање, складиштење и прерада производа) значајно порасти услед глобалних промена. Из тог разлога веома је важно пронаћи решења за рационализацију потрошње и повећање ефикасности коришћења енергије у пољопривреди.4. Унапређење знања пољопривредника – размена знања

За ефикасно прилагођавање на измењене климатске услове биће неопходно примењивати савремена решења која одговарају посебним, локалним условима. Пољопривредници ће морати да усвоје нова знања и да константно прате нова научно-технолошка решења како би прилагодили своју производњу измењеним условима средине.


5. Избор нових раса/сорти, које су отпорније на промене

6. Измена начина обраде земљишта

7. Гајење нових биљака/животиња које до сада нису гајене на датим просторима

8. Измене у начину коришћења и врстама ђубрива

9. Измене у датумима сејања култура

10. Примену заштитних мера (противградне мреже, дефрост мреже)
Валентина Алексић, дипл.инг. мелиорација земљишта и вода


Bookmark and Share

Mala Pijaca