Zdrava Srbija Instagram

Како до сертификованог органског производа?


Здрава Србија, 24.09.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Сертификат може добити сваки регистровани органски произвођач који се бави не само производњом, већ и откупом и прерадом, складиштењем, паковањем или продајом органских производа. Домаћи серфтификовани производ обележава се знаком "Органски производ", националним знаком и логом овлашћене контролне организације.

Свако ко жели да се бави органском производњом требало би да зна који су кораци које треба да предузме како би постао органски произвођач. Укратко ћемо објаснити шта је потребно да би се добио сертификат - документ којим се потвђује да је реч о производу добијеном применом метода органске производње.

Након што сте схватили да је то област којом желите да се бавите и похађања обуке из органске производње, потребно је да се информишете о овлашћеним контролним организацијама у Србији. Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде сваке године овлашћује контролне организације и објављује списак почетком године. Контролне организације су овлашћене да издају сертификат којим се потврђује да је производ добијен у складу са законом Републике Србије.

Следећи корак је успоставити контакте са овлашћеним контролним организацијама. Потребно је распитати се код свих контролних организација о ценама и начину на који обрачунавају своје услуге. Осим Националног удружења за развој органске производње, све контакт информације о овлашћеним контролним организацијама можете добити и од представника Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, који су задужени за област органске прозводње, у Одсеку за органску производњу. Следи подношење пријаве за укључивање у органску производњу. Потребно је да попуните пријаву што прецизније и тачније јер подаци из пријаве су оно што ће контролор проверавати на терену.

На основу пријаве, произвођач и овлашћена контролна организација закључују уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи. Том приликом добија се евиденциони број.
Уговор са овлашћеном контролном организацијом мора садржати најмање податке о:

- уговорним странама
- врсти органске производње
- броју и површини катастарске парцеле на којој се обавља органска производња
- правилима и обавезама уговорних страна
- условима и начину остваривања права на издавање сертификата
- начину заштите за случај неизвршења уговорних обавеза.

Сматра се да је произвођач прихватио понуду тек кад то потврди и својим потписом. По регулисању финансијских обавеза произвођача, сертификациона кућа прави план излазака и контроле. Основу за план налази у подацима које је произвођач навео попуњавајући пријаву - извод из катастра, мапе парцела, извод из регистра газдинстава и слично.

Почетак конверзије почиње да тече од дана потписивања уговора. Период конверзије у биљној производњи за једногодишње биљне врсте је најмање две године пре сетве, за пашњаке и вишегодишње крмно биље, најмање две године пре коришћења као хране за животиње, а за вишегодишње биљне врсте најмање три године пре прве бербе органских производа.

Период конверзије се може, уз дозволу надлежног министарства, у неким ситуацијама скратити:

- када производне парцеле припадају подручјима која су под мерама програма из области заштите животне средине
- када су производне парцеле биле део природне или пољопривредне области и нису третиране производима који нису дозвољени у органској производњи у претходном периоду од најмање три године
Контрола обухвата пуну физичку контролу и контролу документације произвођача. Приликом контроле сачињава се писани извештај, који поптисују овлашћена контролна организација и произвођач. Ако се приликом контроле уоче неправилнсоти, контролна организација може произвођачу да одреди корективне мере како би се ускладио са одредбама закона. У случају да контролна организација утврди теже неправилности у начину обављања органске производње, а које је немогуће исправити, овлашћена контролна организација одређује меру супсензије и о томе обавештава ресорно министарство. Инспектор који је извршио контролу не одлучује о серфтификацији, већ предаје извештај својој контролној организацији са својим запажањима и утврђеним стањем на терену. Контролним организацијама није допуштено да дају савете који су у вези са самом технологијом органске пољопривредне производње. Инспектор на терену обилази произвођаче једном, а по потреби и више пута годишње. Исти контролор не може да врши конторлу једног произвођача дуже од три године за редом.

Након закљученог уговора између произвођача и контролне организације, произвођач је обавезан да применује методе органске производње. Такође, обавештава контролну организацију сваке године о динамици производње, у року који одреди контролна организација. Потребно је да води евиденцију о производњи - евидентира податке о набавци семена или садног материјала, употреби средстава за исхрану биља и оплемењивање земљишта, средстава за заштиту биља, времена жетве, односно бербе итд. Важно је прецизно водити документацију. Добро је имати књигу поља прилагођену органској производњи у свим корацима у процесу производње. Добро припремљена документација помаже вам да уштедите време али и трошкове приликом обнављања сертификата.

Након истека периода конверзије, на основу извештаја овлашћених контролних организација о извршеним контролама и захтева произвођача, овлашћена контролна организација доноси одлуку о сертфикацији и издаје сертификат да је производ произведен применом метода органске производње. Сертификат важи годину дана. Он у себи садржи све неопходне податке: број, назив, седиште и код овлашћене организације, назив, адресу или седиште произвођача и делатност коју обавља, врсту органског производа и његову процењену количину за годину дана, период важења сертфиката, датум контроле, датум и место издавања, као и печат овлашћене организације и потпис овлашћеног лица у тој организацији.
Сертификат може добити сваки регистровани органски произвођач који се бави, не само производњом, већ и откупом и прерадом, складиштењем, паковањем или продајом органских производа.

Домаћи серфтификовани производ обележава се знаком "Органски производ", националним знаком и логом овлашћене контролне организације. Прерађени сертификовани органски производи могу се обележити националним знаком само уколико садрже најмање 95 одсто састојака пољопривредног порекла, који су произведени применом метода органске прозводње.

Уколико произвођач стави знак да је производ из органске производње, а нема сертификат, законски се санкционише новчаном казном у износу од 700.000 до 3.000.000 динара. Истом новчаном казном кажњава се за привредни преступ предузеће или произвођач, ако ставља у промет производ који није обележен у складу са законом.

Текст преузет са https://www.agroklub.rs/


Bookmark and Share

Mala Pijaca