Zdrava Srbija Instagram

РАЗВОЈ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ХРАНЕ


Повртарство, 26.03.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Повећање броја становника у свету и током 21. века значи да ће потребе за производњом хране бити још веће. Од савремене пољопривредне производње се очекује да удовољи тој повећаној тражњи за храном. То је могуће само ако се развој пољопривреде буде базирао на начелима одрживог развоја и органске производње.

Дакле, одрживи развој је нова развојна парадигма која је садржана у бризи за квалитет економског раста (ефикасност коришћења ресурса уз адекватне промене у структури производње) и еколошког развоја. Дугорочни концепт одрживог развоја подразумева стални економски раст, који поред економске ефикасности и технолошког напретка, обезбеђује и веће учешће чистијих технологија и иновативности целог друштва. На тај начин се и друштвено одговорно пословање, смањење сиромаштва, боље коришћење ресурса , унапређење здравствених услова и квалитета живота.Општи циљ стратегије одрживог развоја наше земље, који се односи на пољопривреду може се схватити и као стварање економски исплативе и еколошки прихватљиве пољопривредне производње. Органска производња би требало да буде пре свега основа егзистенције сеоског становништва у областима у којима постоје природни предуслови да се оствари одговарајући ниво конкурентности за продор на европско и друга тржишта. Органска производња представља целовит систем управљања пољопривредно прехрамбених и других производа, који комбинује добру пољопривредну праксу са високим степеном биолошке разноликости (биодиверзитета) и очувања природних ресурса, као и начин производње у складу са опредељењима одређених потрошача за производе у чијој производњи су коришћене природне супстанце.

Дакле, циљ органске производња је да се остваре стабилни и квалитетнији приноси, и да се на тржишту прехрамбених производа остваре веће зараде и виши профит преко већих продајних цена. Предности и потенцијали које има органска пољопривреда могу значајно унапредити запосленост радне снаге, и на тај начин смањити јаз у животном стандарду између градског и руралног подручја, као и задржати становништво на пољопривредним газдинствима у нашој земљи.


Драгана Јелић мастер менаџер


Bookmark and Share

Mala Pijaca