Zdrava Srbija Instagram

Oргански узгој кукуруза


Ратарство, 20.06.2016.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Органска пољопривреда представља високоорганизовани систем који функционише у складу са прописаним стандардима, који прецизно дефинишу све карике производње уз контролу целог процеса од стране овлашћених сертификационих тела. Кукуруз има високе захтеве према земљишту, хранивима и води, тим је и негативни утицај на ресурсе и агроекосистем у целини израженији.

Овде посебно треба имати у виду чињеницу да је конвенционална производња кукуруза готово потпуно индустријализована и да је примена минералних ђубрива, пестицида и енергије за спровођење неопходних агротехничких операција изузетно висока.

Земљиште има улогу супстрата који треба да обезбеди добро укорењавање биљака, акумулирање одговарајуће количине воде и у њој растворених хранива и несметано снабдевање биљака истим током вегетационог периода. Кукуруз је биолошки високо продуктивна врста, па су и захтеви по питању земљишта прилично високи. Одговарају му дубока, плодна и растресита земљишта добрих физичких и хемијских својстава. Текстура земљишта, која регулише капацитет земљишта за воду и храњиве материје, у великој мери детерминише квалитет земљишта за производњу кукуруза.Песковита земљишта која су погодна са аспекта примене интензивних агротехничких мера, пре свега воде и храњивих материја, могу бити проблематична у условима суше или неадекватне примене хранива (пре свега азотних). Са друге стране, глиновита земљишта имају већи капацитет за воду, органске материје и нутриенте, али могу имати проблем са формирањем покорице, дренажом или аерацијом. Свакако да је најоптималнији тип земљишта онај који на избалансирани начин задовољава што већи број критеријума.

Кукуруз најбоље успева на земљиштима благо киселе до благо алкалне реакције (pH 6.7-7.3). Земљишта која имају pH вредност испод 5 нису погодна за гајење кукуруза и потребно је применити мере за ублажавање киселости (калцизацију). Може се гајити и на парцелама које су током летњих месеци под утицајем подземних вода (на дубини 1.5-2m), уколико му је најважнији део кореновог система (на дубини 60-90cm).

У нашим агроеколошким условима, најпогоднији типови земљишта за гајење кукуруза су чернозем, ливадска и ритска црница (лакшег механичког састава), плодне гајњаче и плодни алувијуми.
Драгана Јелић, мастер менаџер


Bookmark and Share

Mala Pijaca