Zdrava Srbija Instagram

Zemljoradnička zadruga - kako i zašto ?


Zdrava Srbija, 30.04.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareZemljoradničke zadruge su osnovni oblik udruživanja poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji. Članstvo u njima je dobrovoljno i članovi zadruge upravljaju zadrugom i oni imaju pravo da na demokratskim principima samostalno donose odluke, koje obavezuju rukovodstvo zadruge da po njima i postupa. S druge strane, njima zadruge omogućavaju da poboljšaju svoju konkurentnost na tržištu i da ostvruju bolje ekonomske rezultate.


Pojedinačna gazdinstva ne mogu da ostvare rezultate kako u nabavci repromaterijala, tako i u proizvodnji i plasmanu svojih poljoprivrednih proizvoda, koji nisu veliki. Porodična poljoprivredna gazdinstva čine dominantni deo u poljoprivredi ali oni su u isto vreme i usitnjeni i najslabije organizovani subjekti u poljoprivredi. Zbog toga poljoprivredne zadruge treba da budu najznačajniji oblik udruživanja i organizovanja poljoprivrednika.


Zahvaljujući udruživanju u zadruge, vlasnici malih i srednjih gazdinstava će se bolje organizovati u novom poslovnom okruženju i zajednički lakše izdržavati sve jaču konkurenciju na domaćem i inostranom tržištu. Oni će ostvarivati povoljnije uslove nabavke goriva, đubriva, semena, sredstava za zaštitu bilja. Poljoprivredne zadruge imaće lakši izlazak na tržište, kvantitet proizvoda, imaće konkurentnost u odnosu na velike kompanije. S druge strane zadruga će zadrugaru omogućiti sticanje dodatnih savremenih saznanja, pružati pomoć u vođenju knjiga.


Važnu ulogu u procesu organizovanja zemljoradnika u zadruge ima samoinicijativa, preduzetnički duh i liderska sposobnost, pre svega mlađih zemljoradnika i rukovodioca zadruga u lokalnim zajednicama, koje u široj zadružnoj zajednici treba afirmisati kao zadružne lidere. Pored samoorganizovanja poljoprivrednika u udruženja i zadruge, potrebna je pomoć i lokalne samouprave, uspešnih zadruga i svih nivoa organizovanja zadružnih saveza, savetodavne službe i drugih stručnih i naučnih institucija, resornih ministarstava, nevladinih i drugih organizacija.Kako se osniva zadruga ?


Zemljoradničku zadrugu, može osnovati najmanje 10 zemljoradnika i drugih fizičkih lica, koji u svojini imaju ili po drugom osnovu koriste zemljište, objekte i sredstva za rad u poljoprivredi. Osnivački akt zadruge je Ugovor o osnivanju koji potpisuju svi osnivači i overavaju svoj potpis. Ugovor obavezno sadrži poslovno ime zadruge, sedište, pretežnu delatnost, podatke o osnivačima, iznos udela i rok uplate, odgovornost zadruge i zadrugara za obaveze, način i rok sazivanja osnivačke skupštine.


Zemljoradnička zadruga se može osnovati samo sa udelima osnivača. Udeli su sredstva koja osnivači obezbeđuju za osnivanje zadruge i predstavljaju početni kapital zadruge, koji se mora uknjižiti na ime svakog osnivača. Udeli treba da budu jednaki.


Osnivačka skupština se održava sa svim licima koja su potpisala Ugovor o osnivanju zadruge. Potpisnici Ugovora o osnivanju usvajaju:

-Zadružna pravila,

-Biraju organe zadruge (Predsednika Skupštine,predsednika i članove upravnog odbora-ako ima više od 20 osnivača)

-Nadzorni odbor.


Ako se bira, Upravni odbor mora imati najmanje pet članova a nadzorni odbor tri člana. Svi moraju imati status člana zadruge. Vršilac dužnosti direktora zadruge, može biti i neko od zadrugara, ali ne onaj koji je prethodno izabran za predsednika Skupštine, predsednika ili člana Upravnog i nadzornog odbora. Upis zadruge u privredni registar obavlja se u Agenciji za privredne ragistre.Prijava treba da sadrži:

- Zahtev za registraciju osnivanja zadruge,
- Overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje na OP obrascu,
- Ugovor o osnivanju sa overenim potpisima najmanje 10 osnivača,
- Fotokopije ličnih karata svih potpisnika Ugovora,
- Zapisnik sa osnivačke Skupštine,
- Zadružna pravila,
- Potvrdu banke o uplati osnivačkih uloga,
- Potvrdu o uplati taksi.


Zadruga se smatra osnovanom donošenjem rešenja o registraciji, a Rešenje sadrži:

- Matični broj firme,
- Poreski identifikacioni broj (PIB),

Te se na osnovu rešenja može izraditi pečat i otvoriti poslovni račun kod banke.
Zoran Panajotović,dipl.ing.
Zoran Starinac dipl.ingBookmark and Share

Mala Pijaca