Zdrava Srbija Instagram

Mart - radovi u pčelinjaku


Pčelarstvo, 18.02.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareU ovom mesecu broj ćelija u saću sa leglom se znatno povećava. Pčele radilice zajedno sa maticom čine krajnje napore da izvrše obnovu društva¸ tj. da ovogodišnjim pčelama što pre zamene prošlogodišnje što je uostalom od velike važnosti i za pčelara¸ pošto od početka marta do cvetanja bagrema ima svega šezdeset dana¸taman toliko koliko je najmanje potrebno za puno razviće jednog dobrog društva.Da se sa uspehom i brzo obnovi jedno pčelinje društvo¸ treba da ima:
- dosta pčela radilica sposobnih da neguju leglo¸ za ovaj su posao sposobne one koje su dobro zimovale¸
- maticu sposobnu da zaleže oplođenim jajima sve ćelije koje radilice pripreme za leglo¸
- obilnu količinu hrane¸ med i cvetni prašak¸
- ispravno gnezdo¸ satove sa radiličkim ćelijama¸
- dovoljno pčela radilica za donošenje svežeg nektara¸ cvetnog praška i vode¸ društvo koje poseda preko 5 ulica gnezda.

Pčelinje društvo lišeno jednog ili više napred pobrojanih uslova¸ ili će zaostati u razvoju ili će propasti. Stoga je vrlo važno da pčelar iskoristi prvi topao dan da pregleda košnice i tom prilikom utvrdi stanje u kome se nalaze i na osnovu nađenog stanja preduzme mere da se svako društvo osposobi za normalan razvoj.

Za ispravljanje nedostataka u obzir dolaze sledeće radnje:
- Sužavanje gnezda na onoliko okvira¸ koliko pčele stvarno posedaju¸ pri čemu treba odstraniti okvire sa neispravnim saćem¸ sa trutovskim ćelijama¸ bez radiličkog legla¸ suvišne okvire sa medom staviti iza pregradnih dasaka¸ a celo gnezdo utopliti.

- Smenjivanje neispravne matice koja ima šareno radilično leglo ili dosta trutovnjaka¸ odnosno ćelija sa trutovskim leglom¸ rezervnom maticom iz nukleusa ili pripojiti društvo sa lošom maticom nekom normalnom društvu.

- Dopuna rezervne hrane ako u suženom gnezdu i u satovima van pregradne daske nema 4—5kg meda.

- Sužavanje leta za vreme dodavanja hrane ili nedostatka dobre paše u cilju sprečavanja grabeži.


Poznavanje stanja u pčelinjaku je veoma važno za uspešnu proizvodnju. Prvi prolećni pregled treba izvršiti što ranije i evidentirati zatečeno stanje. U cilju stvaranja bolje preglednosti Svesku evidencije stanja u pčelinjaku¸ predlažemo da uredite na sledeći način. Za svako pčelinje društvo treba odrediti jednu stranicu i na vrhu napisati broj društva na osnovu kog se vrši njegova identifikacija. U koloni jačina društva treba upisati koliko društvo zaposeda ulica¸ na prvi pogled kad pčelar podigne poklopnu dasku.


Tekst preuzet iz "Srpskog pčelarskog kalendara" za 1953.Bookmark and Share

Mala Pijaca