Zdrava Srbija Instagram

Tov jaradi


Stočarstvo, 13.02.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareU tov se uglavnom uključuje sva muška jarad (samo oko 0,5% ide za rasplod) te sva ženska jarad koja nije odabrana za rasplod. Muška jarad ima, od 15-20% veće dnevne priraste te manje zamašćene trupove od ženske jaradi. Obzirom na pasminu koza, potrebnu telesnu masu, kvalitet mesa te potražnju na tržištu, postoje tri vrste tova jaradi:

– od 8-12 kg telesne mase,
– od 18-20 kg telesne mase
– do 30 kg telesne mase.


Obroci u tovu jaradi temelje se na mleku, mlečnoj zameni ili koncentrovanim krmivima. U pogledu ekonomičnosti tova, troškovi hrane, imaju znatan udeo u ukupnim troškovima tova (do 80% tržišne cene jaradi). Tov jaradi često je na granici isplativosti zbog visokih cena koncentrata i mlečnih zamena. Jarad tovljena mlekom kolje se s prosečnom telesnom masom od 8-12 kg. Takva jarad imaju najkvalitetnije meso, prožeto manjom količinom masti, svetle boje, pri čemu je najbolje klaničko iskorišenje jarećih trupova. To je i najskuplji način tova.


Sa ekonomskog gledišta, isplativija je upotreba mlečne zamene u tovu jaradi. Takvim tovom dobija se, takođe, i kvalitetno meso jaradi, a prosečni dnevni prirasti su 300-350 g. Korišćenjem krmnih smesa u tovu jaradi, samih ili u kombinaciji s mlekom, slabi randman klanja (povećavaju se predželudci – burag), a meso je tamnije. Vrlo je bitna i pravovremeno prilagođavanje jaradi na suvu hranu (seno i krmne smese), jer stresno razdoblje prelaska s mlečne na suvu hranu može biti uzrok depresija u porastu jaradi u prvim danima tova.


Preporučuje se da jarad koja se ostavlja za rasplod sisa najmanje 2 meseca, uz davanje manje količine kvalitetne voluminozne krme (trave, seno, senaža). Nakon odbijanja jaradi burag se brzo razvija pa u dobi od 3 do 7 meseci jarad može uzimati 1,0 do 1,5 kg suve hrane. Jarad dobija više voluminozne suve ili zelene krme uz manje koncentrata. Za pravilan razvoj tela i razvoj polne zrelosti ženska se jarad pušta na pašnjake.


Sa 6 nedelja jarad mora imati prosečno oko 10 kg telesne težine. Hranidbeni troškovi moraju biti što niži, prirast telesne težine mora biti što veći, a kvalitet mesa mora biti što bolji. Stoga uz krmne smese za tov jaradi treba davati kvalitetnu, ali jeftinu voluminoznu krmu. Prednost treba dati paši i zelenoj krmi uz potrebnu količinu krmnih smesa (350 – 650 g na dan). Paša i zelena trava daju se u većoj količini ako se jarad tovi do 30 kg telesne težine.Krmne smese za tov jaradi, ako se daju uz voluminoznu krmu, npr. uz livadno seno i kukuruznu silažu, trebaju sadržati oko 14 % sirovih proteina. Uz pašu i zelenu travu ili seno lucerke dovoljna je krmna smesa s 12 % sirovih proteina. Pored proteina treba paziti na izbalansiranost obroka s drugim hranivima te vitaminsko-mineralnim dodacima.Da bi se izbegle probavne smetnje, prelaz sa suve na zelenu krmu mora biti postupan. Pre paše jaradi se u staji daje manji obrok sena te na početku paša traje samo jedan do dva sata na dan, a zatim sve duže. Pravilnom ishranom ženska jarad do pripusta postiže polnu zrelost pri telesnoj težini od 30 do 35 kg, odnosno u dobi od 7 do 8 meseci. Za polnu zrelost važnija su telesna težina i telesni razvoj jaradi nego dob životinje. Pri prvom pripustu jarice moraju imati od 55 do 58 % telesne težine odraslih grla.


Muška jarad odabire se za rasplod u dobi od 3 do 4 meseca. Muška jarad drže se u staji i hrani kvalitetnim senom i krmivima. Zbog održavanja kondicije, treba jarad puštati kraće vreme i na pašu. Pravilnim držanjem i ishranom muška jarad sposobna je za rasplod u dobi od 7 do 8 meseci, kada postiže telesnu težinu 42 do 50 kg.
Tekst preuzet sa https://www.agroportal.hr/Bookmark and Share

Mala Pijaca