Zdrava Srbija Instagram

ORGANSKA PROIZVODNjA GROŽĐA


Vinogradarstvo, 05.07.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareTržište organske hrane u svetu svake godine beleži sve brži rast, dok su cene organskih proizvoda obično veće od 30-80% u odnosu na cene stardadnih proizvoda. U našoj zemlji postoji veliki potencijal za organskim bavljenjem i proizvodnjom grožđa.Zabrinjava činjenica da u našoj zemlji tek 1% obradivog zemljišta sertifikovano za organsku proizvodnju.


Uzgoj vinove loze po principu organske proizvodnje podrazumeva proizvodnju zdravog grožđa, a zatim i kvalitetnog vina. Takva proizvodnja podrazumeva poštovanje brojnih standarda koji zabranjuju upotrebu mineralnih đubriva i sintetičkih pesticida, dok je obrada zemljišta na kojoj se uzgaja vinova loza dozvoljena ali u najmanjoj mogućoj meri. Jedan vinograd u organskoj proizvodnji mora da ispunjava određene i veoma bitne uslove. Vinograd mora biti dovoljno udaljen od industriskih zagađivača, od blizine puta i zasada koji se uzgajaju i tretiraju na uobičajan način. Sadržaj štetnih materija u zemljištu mora biti ispod propisanih vrednosti. To znači ako se predhodne godine na tom zemljištu koristili sintetički hemiski preparati, to isto zemljište se može koristiti za organsku proizvodnju grožđa tek posle tri godine.Za podizanje vinograda po principu organske poljoprivrede najpovoljnije su blage kosine i padine okrenute ka jugu, jugoistoku i jugozapadu. Priprema zemljišta za sadnju počinje podrivanjem na dubini oko 70 cm. Ovom obradom ne narušava se struktura i neizbacuje se na površinu donji sloj zemljišta. Pošto zemljištu na kome se podižu vinogradi obično nedostaje organska materija, takvom zemljištu je na početku neophodno dodati humus. Optimalni sadržaj humusa je od 3-4%. Za zasnivanje vinograda koriste se samo kvalitetne sadnice, koje su proizvedene uz strogu kontrolu i testirane na viruse. Kalem dobro razvijen, neoštećen sa tri do pet osnovnih žila.


Važna karakteristika organske proizvodnje je u tome što je kod nje obrada svedena na najmanju moguću meru.Naime čestom upotrebom mehanizacije zemljište na kome raste vinova loza postaje sve nabijenije, a to u mnogome ograničava aktivnost i kretanje korisnih mikroorganizama u dubljim slojevima zemljišta. Za ishranu vinove loze koriste se isključivo organska đubriva (stajsko đubrivo, kompost, zelenišno đubrivo, biljni rastvori). Važno je da u ovim đubrivima nema ostataka pesticida, semenskog korova i štetočina.

Glišić DragoljubBookmark and Share

Mala Pijaca