Zdrava Srbija Instagram

Одржива пољопривредна производња


Здрава Србија, 05.08.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Концепт добре пољопривредне праксе је настао како би се отклониле лоше стране зелене револуције. Он је израз опасности од еколошке кризе, која озбиљно прети човечанству у свим аспектима производне активности човека. То упозорење, које постаје алармантно, долази до изражаја данас кроз глобални раст цене хране. Реч је о сигналу да је потребан радикално другачији однос према свим факторима пољопривредне производње. Нерационалност, неефикасност и немар у производњи имају за последицу све већу загађеност природне средине, с једне стране, и недовољну производњу у глобалним размерама, као и све већу цену хране!


Последице које узрокује конвенционални начин производње треба да отклони систем одрживе пољопривреде. Иако је одрживост у пољопривреди повезана са ширим проблемима глобалне економије, као што су смањење нафтних резерви и производња хране за растући број становника на Земљи, усмеравање пољопривредне производње у правцу одрживог развоја је потекло од малих произвођача, организација за заштиту животне средине и појединих пољопривредних стручњака. Они су уочили деструктивност коју је пољопривреда прошлог века проузроковала основним факторима производње, води и земљишту. На основу тога је почело истраживање и потрага за бољим начинима производње, који се настављају и данас.


Систем одрживе пољопривредне производње не означава повратак ниским приносима и сиромашним произвођачима, који су карактерисали XIX век. Одрживост подразумева ослонац на досадашња искуства, усвајање производњи која ће остварити високе приносе и профите, без деградирања природних ресурса на којима се пољопривредна производња заснива. Термин одржива пољопривреда означава интегрисани систем биљних и сточарских производних пракси који ће дугорочно: задовољити потребе људи за храном, побољшати квалитет животне средине и природних ресурса од којих зависи пољопривредна економија, омогућити ефикасну употребу необновљивих и обновљивих ресурса и омогућити одвијање природних биолошких циклуса, одржати економску вредност производње, и унапредити квалитет живота пољопривредних произвођача и друштва у целини.


Потрошачи, такође, имају важну улогу у стварању система одрживе производње хране. Путем потражње, они шаљу снажну поруку произвођачима, продавцима и другим учесницима у ланцу снабдевања о томе шта је за њих важно. Цена пољопривредних производа, као и њихова хранљива вредност и квалитет одувек имају одлучујући утицај приликом избора потрошача. Данашњи изазов је проналажење стратегије која ће развити свест купаца, тако да очување ресурса, животне средине и друштвене правичности буду једни од одлучујућих мотива приликом куповине. Истовремено нови прописи, закони и интервенције државних институција морају омогућити одрживој пољопривредној производњи одговарајуће тржишне послове (маркетинг) и приступ широј јавности (Public Relation).Циљеви одрживе пољопривреде

Пољопривредна производња је одржива само уколико је профитабилна, односно корисна за породице и заједнице којима обезбеђује одговарајући приход и квалитет живота, уз очување животне средине. У складу са тим, одржива пољопривреда подразумева постизање следећих циљева:


- Економску одрживост.
У систему тржишне економије и постојећим условима вредновања, свака производња, ма колико да је пожељна са аспекта очувања ресурса и животне средине уопште, мора бити економски оправдана. Уколико то није, она није и не може бити одржива.

- Социјалну одрживост
Она подразумева висок квалитет живота људи који живе и раде на фарми, као и локалне заједнице којој припадају.

- Одрживост животне средине.
Одржива пољопривредна производња се може посматрати као управљање екосистемом, односно комплексним односима између земљишта, воде, биљака, животиња, климе и људи. Сви ови фактори треба да се интегришу у продуктиван систем, који је нешкодљив за животну средину, људе и економске услове тамо где је производња лоцирана.


У пракси развијених земаља данас егзистирају три основна система пољопривредне производње:

- интензивна пољопривредна производња (конвенционална пољопривреда);
- одржива, односно интегрална пољопривредна производња;
- органска пољопривредна производња.


Добра пољопривредна пракса је концепт који подразумева примену одређених поступака у процесу пољопривредне производње, и у суштини представља интеграцију добро постављеног процеса рада и добро постављене контроле, који остварују циљеве одрживе пољопривреде. Концепт добре пољопривредне праксе се заснива на примени досадашњих искустава везаних за коришћење природних ресурса на одрживи начин. Циљ је производња безбедне и здраве хране и других пољопривредних производа, уз истовремено остварење економске вредности, друштвене стабилности и заштите животне средине.Валентина Алексић,
дипл.инг. мелиорација земљишта и вода


Bookmark and Share

Mala Pijaca