Zdrava Srbija Instagram

Избор парцеле за органску производњу лековитог и ароматичног биља


Зачинско и лековито биље, 16.04.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


У органској производњи је за сваку парцелу на којој се производи лековито биље потребно водити посебну документацију (картон података) каја садржи податке о плодности земљишта, агротехничким мерама у предходним годинама, с посебним нагласком на количине и врсту примењених хемијских средства код предкултура, евентуално спроведеним мелиорационим мерама.


Приликом избора парцеле треба водити рачуна о специфичним захтевима културе.Осим климатских услова, треба уважавати захтеве биљака за земљиштем (механичких састав, pH реакција, снадбевеност хумусом и биљним хранивима, порозност земљишта и др). Лакши механички састав је пожељан код култура које се гаје ради корена (бели слез, ангелика, одољен, линцура), пошто се корен у току вегетације боље развија, а после вађења лакше пере од остатка земљишта. На тај начин могу значајно да се смање трошкови производње и повећа квалитет.


Реакција земљишта је важна из више разлога.Високе pH вредности отежавају исхрану гвожђем и неким микроелементима што доводи до појаве хлорозе на листу осетљивих врста лековитог биља. С друге стране, у веома киселим земљиштима значајно се повећава приступачност већине микроелемената и тешких метала, па може доћи до њихове повећане акумулације и појаве потенцијално штетног садржаја у биљном материјалу. Због тога су за гајење лековитог биља најбоља земљишта слабо киселе до неутралне реакције (pH= 5,5 - 7,0). Поред тога, земљиште не сме да буде контаминирано потенцијално штетним материјама, а неопходно је да буде на безбедној дистанци од могућих извора аерозагађења.Нека земљишта могу и природно да садрже повећане количине приступачних микроелемената и тешких метала, што меже да утиче на њихову појачану акумулацију у биљкама и тако знатно умањи квалитет произведених биљних сировина. Због свих тих разлога треба урадити анализу земљишта на парцелама где се намерава да организују гајење лековитог биља.Током прелазног периода за органску производњу посебно мора да се утврди постојеће стање тешких метала, полицикличних ароматичних угљоводоника и евентуалних остатака пестицида.


Парцела за органску производњу лековитог биља треба да буде потпуно без или са минималним индустријским загаћењем. У органску производњу може бити укључена производна парцела удаљена 50 m од саобраћајнице на којој је оптерећење више од 100 возила/сат или 10 возила у минути, односно удаљена најмање 20 m, ако је одвојена живом или другом оградом. На граници тог појаса мора предходно да се утврди садржај тешких метала, односно, у складу са допуштеним количинама штетних материја ову границу треба помицати, док се не задовоље тражени услови. Ако се уз органску парцелу налази површина са конверционалном производњом треба да се обезбеди изолациони појас у ширини 10 или у ширини 5 m, ако се на њему налази физичка препрека у висини најмање 1,5 m, чиме се спречава контаминација хемијским средствима и другим недозвољеним материјама. У том случају није дозвољено да се на конвенционалној парцели производе генетски модификовани организми.

Немања Константиновић дипл.инг.


Bookmark and Share

Mala Pijaca