Zdrava Srbija Instagram

ПОСТОЈЕЋА МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА СЕЛА


Здрава Србија, 21.03.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


За активирање туризма на селу постоји низ повољних рецептивних фактора, будући да су руралне средине по карактеру материјалне базе погодне за прихват гостију и давање туристичких услуга. Сеоска пољопривредна газдинства значајни су произвођачи хране, јер су пољопривреда и сточарство приоритетна занимања и извори прихода, а породичне куће на селу располажу смештајним капацитетима.


Туризам у руралним срединама развија прво инфраструктуру, и ревитализује објекте сеоског националног миљеа, смањује аграрну пренасељеност и активира све елементе животне средине. Када је развој руралног туризма постао део економско-географских особина датог простора у свом модерном и постмодерном облику, он се афирмише у ствараоца дохотка и подизања нивоа животног стандарда локалног становништва.
Данас је рурални туризам носилац просперитета одређених подручја.


О укупном броју села и укупном броју домаћинстава која се баве туризмом, у Србији, стално или повремено, нема обједињених података. Сеоска насеља са туристичком функцијом нису још верификована као сеоско туристичко место због чега је тешко установити број насеља, број сеоских домаћинстава, број соба и лежајева. Међутим, ситуација се сваким даном мења у корист пораста броја лежајева у новим туристичким селима. Рецептивни потенцијал села постоји, али није у потпуности активиран у сврхе даљег развоја сеоског туризма. Интерес за даљим растом прихватних могућности села не налази се само у повећаном туристичком промету који би уследио већ и у доприносу да се заустави деценијама изражена миграција село–град. Већи обим туристичког промета задржао би младе на селу, у својим породичним кућама што би могло утицати на промену старосне структуре, а такође и на задржавање младих на родитељским газдинствима. Ово би утицало на смањење проблема незапослености и пренасељености градова и истовремено ефикасније коришћење пољопривредног земљишта и већу производњу хране.Сеоска домаћинства као произвођачи хране јесу добра и куриозитетна рецептивна база сеоског туризма. Управо стога један од услова за бављење сеоским туризмом у туристички активираним селима и сеоским регионима у нашој земљи јесте да сеоско домаћинство које нуди туристичке услуге, на првом месту, остварује пољопривредну функцију. Улога пољопривредне производње у сеоском туризму, одређена је дефиницијом сеоског туристичког места у којој се каже да је то локалитет који поред основне пољопривредне, има и туристичку функцију и остварује редован туристички промет.


Стимулисањем развоја сеоске пољопривреде био би задовољен један у низу битних услова за развој туризма на селу. Развијеност материјалне базе се у још једном облику може транспоновати у туристички производ за који је туристичка потражња заинтересована.


Укупна сеоска инфраструктура (саобраћајне комуникације, ПТТ-мрежа, електрична мрежа, водовод и канализација) значајан је фактор који утиче на изградњу и развој туристичког привређивања. Без саобраћајница које туристи обезбеђују удобан долазак на одредиште путовања, а квалитетом, опремљеношћу и организованошћу промета на њима могу да задовоље потребу савременог човека за брзим и конформним путовањем, нема услова за туризам, ни за сеоски туризам. Саобраћајни путеви (копнени, водени и ваздупни), морају да туристима отварају све пожељне правце, а посебно развијена мрежа саобраћајница мора постојати у туристички активираним регионима. Пожељно је да она буде посебно опремљена, како би омогућила несметано путовање са паркиралиштима, стајалиштима и видиковцима као и сервисима различитих профила услужних делатности и ефикасност у спровођењу реда вожње превозних средстава свих врста, обезбеђење саобраћајница од временских и природних непогода и изненађења друге врсте, регулисање саобраћаја савременим саобраћајним знацима. Тек када сви ови квалитети буду обезбеђени, саобаћајнице и саобраћај на њима ће испунити своју функцију у развоју сеоског туризма.


Жаклина Младеновић, дипл.инж.


Bookmark and Share

Mala Pijaca