Zdrava Srbija Instagram

Значај органске производње за рурални туризам Србије


Здрава Србија, 29.08.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Иако располаже бројним и разноврсним потенцијалима за развој туризма централна Србија, као туристичка дестинација , до сада није успела битније да се позиционира на регионалном и међународном туристичком тржишту. За развој руралних подручја у централном делу Србије посебан значај има рурални туризам.

С тим у вези, у руралним подручјима, неопходно је посебну пажњу усмерити на успостављање адекватних међусобних односа између туристичке делатности и пољопривреде, јер пољопривредна производња представља један од основних инпута туристичке потрошње. С обзиром на просечну величину земљишног поседа код пољопривредних газдинстава централне Србије, као веома рационално и перспективно решење намеће се развој органске пољопривредне производње.

Директним пласманом органских пољопривредних производа кроз туристичку потрошњу могу се постићи бројни синергетски и мултипликаторски ефекти. Као најбитнији проблеми у досадашњем развоју руралног туризма у Србији могу се навести: непостојање адекватних статистичких података, затим одсуство неопходних стандарда за његов развој, недовољна кординација између различитих субјеката на страни туристичке понуде, слаба едукација пружаоца услуга, недовољна понуда туристичких садржаја, неразвијена туристичка и комунална инфраструктура, недостатак туристичке сигнализације, слаба промоција туристичких производа итд.

Да би се превазишли наведени проблеми неопходно је да сви актери у политици развоја руралног туризма у централној Србији схвате да то питање прерасте оквире развоја једног специфичног вида туризма и постаје широко развојно, социјално и економско питање.Драгана Јелић, мастер менаџер


Bookmark and Share

Mala Pijaca