Zdrava Srbija Instagram

Заштита кромпира од рака кромпира


Повртарство, 28.04.2020.
дип. инж. пољопривреде Александар Тошић

Bookmark and Share


Проузроковач рака кромпира је гљива Synchitrium endobioticum. Oна се развија на свим надземним и подземним деловима кромпира изузезв корена.
Заражене кртоле се могу користити само у индустрији и исхрани стоке и то тек пошто се скувају.

Симптоми. Образују се брадавичасти израштаји – тумори, са рапавом површином различитог облика и величине, на зараженим кртолама. Млађи тумори су отвореније боје, а затим потамне, размекшавају се и распадају. У влажним условима долази до пропадања кртола јер трулеж захвата и здрава ткива.
Заштита. Агротехничке мере. Гљива се разноси зараженим кртолама и земљиштем. Зато је избор здравог садног материјала једна од основних ме-ра заштите. То је основа од које се полази.
Обрада земљишта утиче неповољно на развој паразита. Јесењим дубо-ким орањем органи гљиве који служе за одржавање у неповољним условима доспевају у дубље слојеве те нису у стању да изврше нове инфекције. Оно што је потребно овде истаћи је да земљишта на којима је дијагностикована пламењача нису погодна за гајење кромпира наредних 10 година.

Сетву и садњу је неопходно извести у оптимално време, на оптималној дубини и на оптималном растојању. Прегустом сетвом или садњом стварају се оптимални услови за за развој паразита. Оптималним роком и дубином садње обезбеђују се оптимални услови за развој биљке. Садња отпорних со-рти је такође важан значајна мера. Већина гајених сорти су отпорне према овом паразиту.

Сузбијање корова је веома важна мера заштите. Многи паразити и штето-чине нападају подједнако и гајене биљке и корове па је сузбијање корова значајно у контроли болести као мера превенције и смањења ризика од поте-нцијалног извора заразе. Овде треба додати да корови заузимају животни простор гајене биљке, надвисујући је и засењујући гуше њен развој јер биљка није довољно осветљена. Хранећи се корови узимају воду и минералне мате-рије из земљишта намњеног хранљивој биљци па гајена биљка закржљава у развоју и на крају може угине услед недовољне исхране.

Ђубрење. Неуравнотожена минерална исхрана и претерана употреба стајњака доводи до повећана осетљивости биљака и повећаног присуства паразита и штеточина. Са друге стране ако је уравнотожена и комплетна исхрана повољно утиче на отпорност биљака.

Админисатративне мере обухватају све оне мере за чији је рад, контролу и спровођење одговорна држава. Оне обухватају фитосанитарну контролу на граници и биљни карантин, контролу спонтане флоре и фауне, давање дозво-ле за промет, складиштење и транспорт пестицида, увоз појединих патогена и паразита (природних непријатеља). Сви законски и подзаконски акти су усклађени са преузетим обавезама и прописима међународних организација.

Механичке мере сузбијања пламењаче кромпиира обухватају одстра-њивање и спаљивање заражених биљних делова, а надземни делови биљке се морају спалити.

Физикалне мере заштите обухватају дезинфекцију и стерилизацијом се-мена, садног материјала и земљишта.
Дезинфекција прибора се врши воденом паром тако што прибор ставимо у велику бурад и казане са водом испод које наложимо ватру да би загрејали воду у њима. Истовремено у друге мање посуде стављамо стављамо земљу дебљине 10 cm или прибор који желимо да стерилишемо. Стерилизација траје пола сата и обавља се у затвореним посудама. Време се рачуна од почетка кључања воде.
Дезинфекција земљишта је веома важна јер се на тај начин уништавају сви штетни организми у топлим лејама, а дезинфекција прибора је важна да би спречила пренос патогена приком руковања истим са заражене на здраву биљку.

Биолошке мере подразумевају сузбијање паразита употребом њихових природних непријатеља и употребу инсектицида биљног порекла.

Органска пољопривреда. Органска пољопривреда подразумева употребу свих горе наведених мера. Употреба пестицида је искључена,а употреба хе-рбицида забрањена. Да би се спречиле злоупотребе све се обавља под ко-нтролом организације овлашћеном од стране државе.
Да би се произвођач бавио органском производњом мора да се учлани у овлашћену организацију и да прихвати њихова правила. Произвођач од орга-низације добија атестирано ђубриво са декларацијом. Контролу технологије и начин производње контролише овлашћена организација. Та контрола по-чиње са контролом земљишта пре почетка садње или сетве. Произвођач мо-ра да докаже шта је на њима гајио и примењивао у последње 4 године.

Ако је раније користио инсектициде на бази хлорованих угљоводоника или хербициде који имају перистентно дуго деловање, мора да сачека још пар година пре него што је приведе примени.
Површине у близини путева са интензивним саобраћајем, као и оне поред вишегодишњих засада, нису погодне за органску производњу.

Плодоред. Произвођач се обавезује да на истој површини гаји више култу-ра да би испоштовао плодоред, при чему ни једна култура не сме да заузме више од 25% површине.
Уместо минералног ђубрива користи се стајско ђубриво - компост.
На крају произвођач од организације добија атест или зелени картон ко-јом он гаранатује квалитет својих производа.

Интегрална заштита биља. Интегрална заштита се разликује од органске пољопривреде јер је у њој употреба пестицида дозвољена. Наиме интегрална пољопривреда подразумева примену свих осталих мера пре него што се при-ступи пестицидима. При овоме се подразумева да се стално прати бројност штеточина, корова и паразита. Коришћени пестицид и начин примене мора имати максималан ефекат на циљани организам, а минимални на гајене ку-лтуре и природне непријатеље паразита и штеточина и мора пре свега бити такав да ризик од њигове примене по здравље људи и загађења животне сре-дине минималан.
Овде смо ушли у појам хемијске заштите биља. Примена фунгицида у овом случају једино има смисла за третирање семена током дораде семена или пре сетву. За ту сврху је регистрован једино препарат Prestige 290-FS.

Тошић Александар
Дипломирани инжињер пољопривреде за заштиту биља


Bookmark and Share

Mala Pijaca