Zdrava Srbija Instagram

Zaštita krompira od raka krompira


Povrtarstvo, 28.04.2020.
dip. inž. poljoprivrede Aleksandar Tošić

Bookmark and ShareProuzrokovač raka krompira je gljiva Synchitrium endobioticum. Ona se razvija na svim nadzemnim i podzemnim delovima krompira izuzezv korena.
Zaražene krtole se mogu koristiti samo u industriji i ishrani stoke i to tek pošto se skuvaju.

Simptomi. Obrazuju se bradavičasti izraštaji – tumori, sa rapavom površinom različitog oblika i veličine, na zaraženim krtolama. Mlađi tumori su otvorenije boje, a zatim potamne, razmekšavaju se i raspadaju. U vlažnim uslovima dolazi do propadanja krtola jer trulež zahvata i zdrava tkiva.
Zaštita. Agrotehničke mere. Gljiva se raznosi zaraženim krtolama i zemljištem. Zato je izbor zdravog sadnog materijala jedna od osnovnih me-ra zaštite. To je osnova od koje se polazi.
Obrada zemljišta utiče nepovoljno na razvoj parazita. Jesenjim dubo-kim oranjem organi gljive koji služe za održavanje u nepovoljnim uslovima dospevaju u dublje slojeve te nisu u stanju da izvrše nove infekcije. Ono što je potrebno ovde istaći je da zemljišta na kojima je dijagnostikovana plamenjača nisu pogodna za gajenje krompira narednih 10 godina.

Setvu i sadnju je neophodno izvesti u optimalno vreme, na optimalnoj dubini i na optimalnom rastojanju. Pregustom setvom ili sadnjom stvaraju se optimalni uslovi za za razvoj parazita. Optimalnim rokom i dubinom sadnje obezbeđuju se optimalni uslovi za razvoj biljke. Sadnja otpornih so-rti je takođe važan značajna mera. Većina gajenih sorti su otporne prema ovom parazitu.

Suzbijanje korova je veoma važna mera zaštite. Mnogi paraziti i šteto-čine napadaju podjednako i gajene biljke i korove pa je suzbijanje korova značajno u kontroli bolesti kao mera prevencije i smanjenja rizika od pote-ncijalnog izvora zaraze. Ovde treba dodati da korovi zauzimaju životni prostor gajene biljke, nadvisujući je i zasenjujući guše njen razvoj jer biljka nije dovoljno osvetljena. Hraneći se korovi uzimaju vodu i mineralne mate-rije iz zemljišta namnjenog hranljivoj biljci pa gajena biljka zakržljava u razvoju i na kraju može ugine usled nedovoljne ishrane.

Đubrenje. Neuravnotožena mineralna ishrana i preterana upotreba stajnjaka dovodi do povećana osetljivosti biljaka i povećanog prisustva parazita i štetočina. Sa druge strane ako je uravnotožena i kompletna ishrana povoljno utiče na otpornost biljaka.

Adminisatrativne mere obuhvataju sve one mere za čiji je rad, kontrolu i sprovođenje odgovorna država. One obuhvataju fitosanitarnu kontrolu na granici i biljni karantin, kontrolu spontane flore i faune, davanje dozvo-le za promet, skladištenje i transport pesticida, uvoz pojedinih patogena i parazita (prirodnih neprijatelja). Svi zakonski i podzakonski akti su usklađeni sa preuzetim obavezama i propisima međunarodnih organizacija.

Mehaničke mere suzbijanja plamenjače krompiira obuhvataju odstra-njivanje i spaljivanje zaraženih biljnih delova, a nadzemni delovi biljke se moraju spaliti.

Fizikalne mere zaštite obuhvataju dezinfekciju i sterilizacijom se-mena, sadnog materijala i zemljišta.
Dezinfekcija pribora se vrši vodenom parom tako što pribor stavimo u veliku burad i kazane sa vodom ispod koje naložimo vatru da bi zagrejali vodu u njima. Istovremeno u druge manje posude stavljamo stavljamo zemlju debljine 10 cm ili pribor koji želimo da sterilišemo. Sterilizacija traje pola sata i obavlja se u zatvorenim posudama. Vreme se računa od početka ključanja vode.
Dezinfekcija zemljišta je veoma važna jer se na taj način uništavaju svi štetni organizmi u toplim lejama, a dezinfekcija pribora je važna da bi sprečila prenos patogena prikom rukovanja istim sa zaražene na zdravu biljku.

Biološke mere podrazumevaju suzbijanje parazita upotrebom njihovih prirodnih neprijatelja i upotrebu insekticida biljnog porekla.

Organska poljoprivreda. Organska poljoprivreda podrazumeva upotrebu svih gore navedenih mera. Upotreba pesticida je isključena,a upotreba he-rbicida zabranjena. Da bi se sprečile zloupotrebe sve se obavlja pod ko-ntrolom organizacije ovlašćenom od strane države.
Da bi se proizvođač bavio organskom proizvodnjom mora da se učlani u ovlašćenu organizaciju i da prihvati njihova pravila. Proizvođač od orga-nizacije dobija atestirano đubrivo sa deklaracijom. Kontrolu tehnologije i način proizvodnje kontroliše ovlašćena organizacija. Ta kontrola po-činje sa kontrolom zemljišta pre početka sadnje ili setve. Proizvođač mo-ra da dokaže šta je na njima gajio i primenjivao u poslednje 4 godine.

Ako je ranije koristio insekticide na bazi hlorovanih ugljovodonika ili herbicide koji imaju peristentno dugo delovanje, mora da sačeka još par godina pre nego što je privede primeni.
Površine u blizini puteva sa intenzivnim saobraćajem, kao i one pored višegodišnjih zasada, nisu pogodne za organsku proizvodnju.

Plodored. Proizvođač se obavezuje da na istoj površini gaji više kultu-ra da bi ispoštovao plodored, pri čemu ni jedna kultura ne sme da zauzme više od 25% površine.
Umesto mineralnog đubriva koristi se stajsko đubrivo - kompost.
Na kraju proizvođač od organizacije dobija atest ili zeleni karton ko-jom on garanatuje kvalitet svojih proizvoda.

Integralna zaštita bilja. Integralna zaštita se razlikuje od organske poljoprivrede jer je u njoj upotreba pesticida dozvoljena. Naime integralna poljoprivreda podrazumeva primenu svih ostalih mera pre nego što se pri-stupi pesticidima. Pri ovome se podrazumeva da se stalno prati brojnost štetočina, korova i parazita. Korišćeni pesticid i način primene mora imati maksimalan efekat na ciljani organizam, a minimalni na gajene ku-lture i prirodne neprijatelje parazita i štetočina i mora pre svega biti takav da rizik od njigove primene po zdravlje ljudi i zagađenja životne sre-dine minimalan.
Ovde smo ušli u pojam hemijske zaštite bilja. Primena fungicida u ovom slučaju jedino ima smisla za tretiranje semena tokom dorade semena ili pre setvu. Za tu svrhu je registrovan jedino preparat Prestige 290-FS.

Tošić Aleksandar
Diplomirani inžinjer poljoprivrede za zaštitu biljaBookmark and Share

Mala Pijaca