Zdrava Srbija Instagram

Đubriva u organskoj proizvodnji aromatičnog bilja


Začinsko i lekovito bilje, 25.09.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareU ovoj proizvodnji po principima „dobre poljoprivredne proizvodnje“ dozvoljena je primena mineralnih đubriva uz ograničenje, što znači takva proizvodnja mora da obezbedi visok kvalitet i prinos gajenih kultura, a da pri tom ne dovede u pitanje kontaminaciju životne sredine.


Upotrebom brzodelujućih mineralnih đubriva sintetičkohemijskog porekla koja se koriste u konvencionalnoj poljoprivredi nije dozvoljena. Naime, pažljivo planiranim sistemom plodoreda, obradom zemljišta i primenom dozvoljenih sredstava vrši se održavanje plodnosti zemljišta i sistematski dugoročno popravljanje. Stajnjak domaćih životinja, kompost od biljnih ostataka čine s' prirodnim organsko – biološkim dodacima i đubrivima osnovu đubrenja u organskoj poljoprivredi.


Može se reći da stočarstvo sa odgovarajućom proizvodnjom krmnog bilja predstavlja važnu kariku organske proizvodnje. Organska đubriva treba da potiču sa sopstvenog gazdinstva i da su sertifikovana ili u njihovom nedostatku dozvoljava se upotreba đubriva sa drugog gazdinstva , uz saglasnost inspektora za organsku proizvodnju. Organska đubriva poreklom sa konvencionalnih gazdinstava mogu da se primene na početku perioda konverzije, a u nedostatku drugih đubriva.Pre primene, kod takvih đubriva mora biti urađena analiza sastava i postajati dozvola nadležnog organa. U organskoj poljoprivredi se sprovodi održivo gazdovanje humusom. Količine unetih organskih ostataka u zemljište mora biti identična količini gubitka žetvenim ostacima te mineralizacijom organske materije u zemljištu ili gubitaka na neki drugi način. Preporuka organske proizvodnje je na površinama sa većim sadržajem humusa od 2%.


Osim navedenih đubriva na kiselim zemljištima potrebna je primena krečnog materijala. Količinu materijala određuje pH zemljišta, zahtevi gajenih biljaka, kao i drugi parametri bitni za efikasnost sa đubriva. Dopunsko mineralno đubrenje ostalim hranivima treba sprovoditi đubrivima u takvim oblicima koja neće biti direktno dostupna biljkama. Dopušta se upotreba đubriva od mlevenih stena, a preporučuje se njihova primena kroz proces kompostiranja čime se ostvaruje njihova pristupačnost za biljku.
Ljubodrag Pantelić, dipl.ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca