Zdrava Srbija Instagram

Izvori kontaminacije mleka


Stočarstvo, 09.06.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareKako bi proizveli kvalitetno i higijenski ispravno mleko neophodno je poznavati potencijalne izvore kontaminacije mleka . Mleko se može kontaminirati u bilo kojoj fazi proizvodnog procesa zbog toga je potrebno primeniti odgovarajuće mere zaštite mleka od zagađenja.


Potencijalni izvori zagađenja mleka su sve površine koje dolaze u dodir sa mlekom u toku muže, hlađenja, skladištenja i transporta te se primenom postupka održavanja, pranja, čišćenja i dezinfekcije takvih površina obezbeđuje eliminacija izvora zagađenja.


Životinje koje se koriste za proizvodnju mleka moraju biti čiste , ležišta treba održavati u suvom i čistom stanju. Kontaminacija mleka fecesom potiče od prljavih životinja, prljavog vimena, sisa, i repa. Sve korisne površine na farmi moraju se održavati na način da budu bez nakupljenih nečistoća , prašine, insekata , blata, i td. Balega može biti značajan izvor mikroflore kao zagađivača mleka. Jedan gram balege sadrži od nekoliko milijardi do nekoliko desetina milijardi bakterija. Ukoliko se muža obavlja ručno, mleko dolazi u dodir sa celokupnom mikroflorom staje te se na taj način vrši njegova kontaminacija.Uvođenjem zatvorenog sistema muže mleko direktno iz vimena preko sistema cevi ide u odgovarajuće sudove gde se vrši njegovo rashlađivanje i čuvanje, čime se izbegava stvaranje uslova za njegovu kontaminaciju. Mleko treba ohladiti u što kraćem vremenskom periodu nakon muže na temperaturu ispod +4 °C kako bi se sprečilo razmnožavanje bakterija i kontaminacija mleka. Tankovi za mleko moraju biti čisti, oprani i dezinfikovani. Putevi mleka, hrane za životinje i fekalija moraju biti u potpunosti fizički odvojeni i ne smeju se ukrštati, u suprotnom može doći do stvaranja uslova za kontaminaciju mleka.


Neadekvatno korišćenje i održavanje opreme za mužu dovodi do razvoja bakterija. Oprema koja se koristi za mužu,objekat u kome boravi životinja, sudovi za prijem i transport mleka moraju se održavati u besprekorno čistom stanju kako bi izbegli kontaminaciju leka.


Iz svega navedenog može se zaključiti da su osnovni uslovi za proizvodnju kvalitetnog i higijenski ispravnog mleka pre svega uredne staje i mlekarice, zdrava, čista i negovana grla, ispravna i čista oprema za mužu, uređeno izđubravanje objekta, poznavanje potreba životinja sastava mleka i načina postupanja sa mlekom nakon muže .


Igor Petrović savetodavac za stočarstvoBookmark and Share

Mala Pijaca