Zdrava Srbija Instagram

Iskorišćavanje pašnjaka


Stočarstvo, 05.05.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareZa pravilno iskorišćavanje pašnjaka veliki značaj ima određivanje pravog vremena početka i kraja ispaše, kao i broj turnusa ispaše u toku pašne sezone. Po pravilu sa ispašom treba otpočeti kada su trave u fazi između bokorenja i obrazovanja stabla. To je obično vreme kada je travni pokrivač visok 15-20cm. U jesen iskorišćavanje pašnjaka treba prekinuti na 20 do 30 dana pre završetka vegetacije, kako bi se dalo dovoljno vremena da travni pokrivač nagomila dovoljno hranljivih materija potrebnih za normalno prezimljavanje i početak vegetacije u narednoj godini.

Pašnjaci se mogu iskorišćavati na više načina, što zavisi od više uslova i mogućnosti, ali u osnovi postoje dva osnovna načina:

- slobodno i neplansko napasivanje i
- plansko ili sistematsko.


Pri slobodnom napasivanju stoka u toku cele ispašne sezone slobodno pase po celoj površini pašnjaka. Loše strane slobodnog napasivanja su u tome što stoka bira u prvom redu najkvalitetnije biljke, dok one slabije obilazi, čime se one kvalitetne iznuruju i polako nestaju prepuštajući mesto lošim travama.

U planskom napasivanju koriste se dva načina:

Prvi način sastoji se u vezivanju grla na pojedinim delovima pašnjaka sve dok ovaj deo pašnjaka koji im je na dohvatu ne popasu, a posle toga privezuju se na drugi deo pašnjaka. Ovaj način napasivanja primenjuje se na gazdinstvima sa malim brojem stoke.Drugi način, takozvano pregonsko napasivanje je napasivanje pri kome se pašnjak podeli na više delova ili pregona koji se ispasuju po određenom redosledu koji je planom utvrđen. Stoka se izvesno vreme napasuje na jednom delu pašnjaka, a kada ga popase, prelazi na drugi, a zatim na sledeće pregone, da bi se nakon izvesnog vremena ponovo vratila na prvi, na kome je do tada travni pokrivač dovoljno izrastao za ispašu.

Koliko će biti pregona, koliko će vremena stoka boraviti na pregonu zavisi od više okolnosti koje su već opisane, a o čemu vlasnici životinja i pašnjaka treba da vode računa.

Ograđivanje pašnjaka - kada postoje mogućnosti najbolje je pašnjak ograditi. Posebno je potrebna ograda pri pregonskom napasivanju kada je potrebno sprečiti stoku da prelazi na druge pregone kada se ovi "odmaraju".

Ograda se prave od različitih materijala, što zavisi od mogućnosti gazdinstva da dođe do materijala koji je jeftiniji. One mogu biti od kamena, drveta, stubovi sa žicom. Jedan od savremenih načina je ograda sa žicom kroz koju se propušta električna struja visokog napona. Pri dodiru sa naelektrisanom žicom grlo pretrpi mali strujni udar i posle toga izbegava da joj se približi.Kosovka Jakšić dipl.ing.polj.Bookmark and Share

Mala Pijaca