Zdrava Srbija Instagram

Higijenski ispravno mleko


Stočarstvo, 24.09.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareZa uspešnu rpoizvodnju mleka potrebno je obratiti pažnju na tri osnovna činioca.

Prvo, potrebno je obezbediti visokoproduktivna grla čija genetska svojstva omogućavaju visoku proizvodnju mleka odgovarajućeg kvaliteta.

Drugo, neophodno je obezbediti takav način ishrane koji omogućava da grla ispolje već urođena genetska svojstva za visoku proizvodnju mleka.

Treće, vrlo značajan činilac je odgovarajući smeštaj koji će odgovarati visoko produktivnom grlu, a istovremeno omogućiti držaocu životinja da pravilno, lako i racionalno obavlja sve poslove oko ishrane i čišćenja staje.


Ipak, stočni fond je kod većine proizvođača pretežno smešten u neodgovarajuće staje, bilo da se radi o starim ili novopodignutim objektima. Poznata je činjenica da su i mnoge nove staje izgrađene od tvrdog materijala, mračne i zagušljive, pa ne odgovaraju minimalnim zoohigijenskim uslovima, niti omogućavaju smanjenje utroška fizičkog rada kod muže i hranjenja, a posebno kod napajanja grla i izđubrivanja.Odgovarajući smeštaj moguće je ostvariti samo u slučaju kada staja odgovara određenim zahtevima. Pre svega, staja bi trebalo da pruži životinjama što prirodnije uslove za normalno odvijanje njihovih fizioloških funkcija, tj. osiguranje zdravlja i proizvodne sposobnosti. Drugo, trebalo bi čoveku da osigura što lakše, uspešnije i bezopasnije obavljanje poslova. Zato se pri izgradnji novih ili preuređenju postojećih staja treba rukovoditi zahtevima koji će obezbediti minimalan utrošak radne snage i udobnost životinja.

Što znači da bi se dobilo higijenski ispravno mleko svaki proizvođač mleka treba posebno da obrati pažnju:

- da štala bude svetla, provetrena i čista
- da se pre muže u štalu ne unosi hrana i prostirka, kako se ne bi dizala prašina
- da muzne krave budu čiste, a posebno vime, trbuh i butovi
- da muzač uvek ima na sebi zaštitno odelo – mantil ili kecelju
- da muzač pre početka muže dobro opere ruke
- da muzač pre početka muže dobro opere kravi vime mlakom vodom i osuši ga papirnim ubrusom
- da muzač blagim pokretima izmasira vime, kako bi krava otpustila mleko
- da muzač pre početka muže izmuže iz svake četvrti mlazeve mleka u poseban sud (radi provere zdravstvenog stanja vimena i sprečavanja zagađivanja mleka)
- da se ručna muža obavlja celom šakom, ali nikako savijenim palcem ili povlačenjem sisa sa dva prsta, što izaziva bol i oštećuje sise
- da se, pri primeni mašinske muže poštuju uputstva proizvođača muzilica posebno obratiti pažnju na higijenskom i tehničkom održavanju muzilica
- da se pomuženo mleko odmah iznese iz staje, procedi i odmah ohladi.Slavica PetrovićBookmark and Share

Mala Pijaca