Zdrava Srbija Instagram

Zaštita vinograda


Vinogradarstvo, 14.05.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePlemenita vinova loza (V. Vinifera L.) spada u red gajenih biljaka koje su veoma osetljive na biljne bolesti i štetočine. Posebnost plemenite loze, u odnosu na druge vrste roda Vitis, je u tome što je ona osetljiva prema bolestima (plamenjači, pepelnici) i štetočinama (filokseri) koje su u Evropu prenete iz Amerike, dok su vrste loze poreklom iz Amerike, na te bolesti i štetočine, uglavnom otporne.


Zaštita vinove loze u toku redovnog plodonošenja obuhvata zaštitu u toku mirovanja i zaštitu u toku vegetacije. U toku mirovanja zaštita se obavlja u cilju uništavanja štetnih insekata koji prezimljavaju pod korom višegodišnjeg stabla i lastara, a najčešće se javljaju lutke grožđanog moljca, grinje, štitaste vaši i grožđani savijač. Tretiranje se obavlja posle rezidbe na zrelo, pre kretanja vegetacije i to preparatima na bazi DNOC, tzv. „žutim uljima”. U toku vegetacije, zavisno od vremenskih uslova, uslova za pojavu bolesti i osetljivosti vinove loze u pojedinim fenofazama, potrebno je izvršiti zaštitu od najopasnijih bolesti i štetočina.Zaštita se vrši po sledećim fazama:Zaštita se vrši fungicidima i insekticidima.

- U fazi kada lastari dostignu 20-25 cm preporučuje se još jedno tretiranje istim preparatima.

- U vreme kretanja lastara, u fazi 3-4 listića, lastari su osetljivi na pojavu crne pegavosti, i većeg broja štetočina, kao što su: grožđani moljac, grinje, cigaraš, rutava buba itd.

- U fazi kada lastari dostignu 40 cm postoje povoljni uslovi za razvoj pepelnice i crnepegavosti, kao i razvoj brojnih štetočina. U ovoj fazi moguća je i pojava prvih znakova plamenjače (primarna zaraza). Preporučuje se korišćenje istih preparata kao i u predhodne dve faze.

- U fazi cvetanja zaštita se po pravilu izbegava, ali u slučaju potrebe može se izvesti i to pre svega, za zaštitu od pepelnice kada se koristi sumporni prah ili neko od sredstava koje ne izaziva štetne posledice po cvetanje, oplodnju i zametanje bobica.

- U fazi nakon cvetanja i zametanja bobica, najveća opasnost preti od plamenjače, pepelnice i sive truleži (Botritis cinerea). U ovoj fazi koriste se fungicidi na bazi bakra (protiv plamenjače), na bazi sumpora (protiv pepelnice) i neki od brojnih botriticida (protiv Botritisa).

- U fazi intenzivnog prirasta bobica pa sve do šarka, postoji permanentna opasnost od plamenjače, pepelnice, Botritisa i grožđanog moljca.

- U fazi sazrevanja grožđa najveća opasnost preti od Botritisa, pa je neophodna zaštita uz veliki oprez kada je u pitanju karenca preparata.Vladan Trandafilović,dipl.ing. spec.ampelografijeBookmark and Share

Mala Pijaca