Zdrava Srbija Instagram

Navodnjavanje jagode


Voćarstvo, 21.05.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareJedan od preduslova uspešne proizvodnje, visokog prinosa i kvalitetnog ploda, je i navodnjavanje, odnosno pristizanje dovoljne količine vode u zemljište. Nedovoljna vlažnost u zemljištu izaziva otežano funkcionisanje biljaka, dok i preterana vlaga izaziva loše posledice. Tokom vegetacije gubljenje vlage je najjače usled toplog vremena.

Za jagodu je karakteristično gajenje u gustom sklopu, plitak korenov sistem, velike lisne površine, izražena transpiracija, što i zahteva relativno veliku količinu padavina tokom vegetacije, kao i njihov odgovarajući raspored. To u našim klimatskim uslovima često nije slučaj. Najčešće ni sam raspored padavina nije odgovarajuć. Da bi gajenje jagode bilo potpuno opravdano, tj. rentabilno, u većini područja i slučajeva navodnjavanje je veoma korisno, dok je u nešto aridnijim područjima i u sušnijim godinama ono neophodno.

U našim klimatskim uslovima jagoda se navodnjava najmanje 3 do 4 puta. Prvo navodnjavanje treba vršiti pre cvetanja, drugo pre zrenja, treće posle berbe plodova, a četvrto po potrebi.

U zasadu jagode za navodnjavanje se mogu primeniti načini navodnjavanja, kao i za ostale voćne vrste. Pritom treba voditi računa na nizak porast biljaka, položaj listova i plodova, posebno kada se navodnjavanje obavlja neposredno pred sazrevanje plodova ili u toku same berbe, pa je iz svih tih razloga na većim površinama najprihvatljiviji sistem "kap po kap" a na manjim površinama, uz odgovarajuću konfiguraciju terena, može ići navodnjavanje brazdama.
Prilikom izbora načina navodnjavanja važno je najmanje prljanje i kvašenje plodova i lišća, čime se smanjuje truljenje plodova i uticaj prouzrokovača bolesti na lišću.Naročito je značajno obezbeđenje zasada jagode vodom, nakon berbe plodova. Navodnjavanje u tom periodu je važno, zato što jagoda tada počinje sa novom vegetacionom aktivnošću, aktiviranjem novih tački porasta, račvanjem, formiranjem i razvojem novog lišća, a onda diferenciranjem generativnih organa, što predstavlja osnovni uslov visokih i kvalitetnih prinosa u narednoj vegetaciji.

Prilikom navodnjavanja voditi računa i o kvalitetu vode, kao i o održavanju sistema.
Ljiljana Gvozdić dipl.ing.polj.Bookmark and Share

Mala Pijaca